Spotkanie integracyjne - Januszkowice `2011

20.06.2011

W sobot� - 18 czerwca odby�o si� w stanicy w�dkarskiej w Januszkowicach coroczne spotkanie integracyjne cz�onk�w TZK. Uczestniczy�o w nim, w ci�gu 6. godzinnego spotkania, prawie 40 os�b. Pogoda dopisa�a, humory r�wnie�.
Prezentujemy kilka fotografii Władysława Lichorobca.

Czytaj więcej...

Nowe nabytki w Baszcie

24.05.2011

Muzeum w Baszcie wzbogaciło się o nowe ciekawe zabytki lokalnej kultury materialnej. Publiczne Przedszkole nr 20 z osiedla Cisowa przekazało muzeum drewnianą pralkę, maselnicę, tarłę i sito-przetak do przesiewania ziarna z pierwszego omłotu.
Dyrekcji przedszkola i samym przedszkolakom bardzo dziekujemy za przekazane dary.
Zarząd TZK

Czytaj więcej...

20 maja 2011 r. 90. ROCZNICA POWSTAŃ ŚLĄSKICH

14.05.2011

TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ ZAPRASZA
na uroczyste otwarcie wystawy
W 90. rocznicę powstań śląskich -
ludzie, fakty, pamięć


kt�re odb�dzie si�
20 maja 2011 r. /pi�tek/  o godz. 1730 w Muzeum TZK, w Baszcie.
Na wystawie prezentowane b�d� dokumenty, publikacje  i zdj�cia ze zbior�w Muzeum TZK.  Scenariusz opracowa�a mgr Urszula Wi�cek,oprawa graficzna i techniczne wykonanie: Zenon Woda i Jerzy Chaba�owski.

Czytaj więcej...

Posiedzenie w Baszcie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta

20.04.2011

19 kwietnia 2011 r. w Baszcie, siedzibie Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej go�ci�a Komisja O�wiaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta K�dzierzyna-Ko�la. Tutaj odby�a si� cz�� obrad komisji dotycz�ca prac zwi�zanych z przygotowaniem sta�ej siedziby tworzonego samorz�dowego Muzeum Ziemi Kozielskiej w K�dzierzynie-Ko�lu. W tej cz�ci obrad komisji uczestniczy� prezydent miasta Tomasz Wantu�a i wiceprezydent Artur Wid�ak.

Prezes TZK Jerzy Drzewiecki przywita� go�ci i zapozna� radnych z g��wnymi problemami zwi�zanymi z prowadzeniem muzeum oraz przedstawi� zwi�le zgromadzone w Baszcie najcenniejsze zabytkowe eksponaty.

Czytaj więcej...

60 lat praw miejskich Kędzierzyna - nowa wystawa w Baszcie od 7 III 2011 r.

21.02.2011

7 (poniedziałek) marca 2011 r. o godz. 17.00
TZK zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy pt.
60 lat praw miejskich K�dzierzyna - od osady kolejarzy do miasta chemik�w
w kozielskiej Baszcie (ul. Kraszewskiego 5B).
Na wystawie b�d� prezentowane dokumenty, kroniki, ksi��ki, artyku�y, zdj�cia ze zbior�w Muzeum TZK oraz u�yczone przez mieszka�c�w naszego miasta.�

W otwarciu wystawy uczestniczy�o ponad czterdzie�ci os�b.�

19 II 2011 r. odbyło się XXII Nadzwyczajne Walne Zebranie TZK

21.02.2011

W sobotę 19 lutego 2011 r. odbył się XXII Nadzwyczajny Walny Zjazd członków TZK.
Zaistnia�a potrzeba dostosowania Statutu TZK do znowelizowanej Ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 28, poz.146). Po przedstawieniu zmian i� dyskusji zosta�y one�przeg�osowanie przez zebranych cz�onk�w. Uaktualniony statut mo�na przegl�dn�� w zak�adce "dokumenty".
W walnym zebraniu uczestniczy�y 43 osoby.����
Zmieniona zosta�a wol� zebranych cz�onk�w TZK roczna sk�adka cz�onkowska w Towarzystwie. Osoby pracuj�ce b�d� p�aci� j� w wysoko�ci 24 z�, a uczniowie, studenci i emeryci w wysoko�ci 12 z�.�
���ZOBACZ ZDJĘCIA Z WALNEGO ZEBRANIA

 

XXI Zjazd TZK w fotografii

24.01.2011

Przedstawiamy zdjęcia Tadeusza Płóciennika z XXI Zjazdu TZK. Fotografie przedstawiają w kolejności salę obrad, sąd koleżeński, komisję rewizyjną i zarząd Towarzystwa obecnej kadencji.

Czytaj więcej...

XXI ZJAZD TZK - NOWE WŁADZE TOWARZYSTWA

12.12.2010

11 grudnia 2010 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy TZK. Sala w Miejskim Ośrodku Kultury zgromadziła 50 członków Towarzystwa oraz osoby zaproszone. W spotkaniu uczestniczy� m.in. prezydent miasta Tomasz Wantu�a. Zjazd podsumowa� ostatnie 4 lata pracy TZK. Dyskusja wskaza�a kierunki jego pracy w najbli�szym czasie. Delegaci wybrali w tajnym g�osowaniu zarz�d (13 os�b), komisj� rewizyjn� i s�d kole�e�ski. Zarz�d po ukonstytuowaniu si� wybra� prezesa TZK, kt�rym zosta� Jerzy Drzewiecki. Funkcje wiceprezes�w powierzono: Halinie Mi�czuk i Edwardowi Nyczowi. Sekretarzem Towarzystawa zosta�a Krystyna Rutkowska a skarbnikiem Irena Czechowska. 29 (�roda) grudnia 2010 r. odb�dzie si� (pierwsze) wsp�lne spotkanie zarz�du, komisji rewizyjnej i s�du kole�e�skiego aby doprecyzwa� zakres dzia�ania Towarzystwa w 2011 r.

Nowa książka poseminaryjna

10.12.2010

"Kędzierzyn-Koźle. Wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI wieku" to najnowsza książka naukowa wydana przez TZK. Jest to pokłosie XV Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego. Wstęp oraz 11 tekstów autorskich wprowadzi nastęnie tylko w historię i codzienność miasta (które można porównać z innymi miastami śląskimi) ale częściowo wskaże również tło jego funkcjonowania w najbliższej przyszłości. Autorzy tekstów oraz redaktor naukowy mają nadzieję, że oddana tym razem do rąk Państwa książka stanie się zakwasem do refleksji i aktywniejszej współpracy przedstawicieli sfery władzy i nauki w rozwiązywaniu problemów mieszkańców transformujących miast przemysłowych śląska. Zapraszamy do lektury
ZOBACZ PIERWSZE STRONY KSIĄŻKI

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK