Legenda kozielska – warsztaty rysunkowe

20.05.2015

W sobot? 16.05.2015 r. odby?y si? w Baszcie zaj?cia plastyczne po?wi?cone “Legendzie kozielskiej, czyli jak powsta?o miasto Ko?le”. Zaj?cia poprowadzi?y wsp?lnie Panie Helena Bulanda - sekretarz TZK, kt?ra opowiedzia?a zgromadzonym go?ciom legend? o z?ych braciach Koz?ach oraz nauczycielka plastyki Pani El?bieta Setnicka, kt?ra wprowadzi?a dzieci i rodzic?w w tajniki sztuki rysunkowej i malarskiej. Podczas warsztat?w powsta? szereg prac wykonanych r?nymi technikami malarski, w tym r?wnie? komiks. Mini-wystawa do obejrzenia w Baszcie.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH

Dar Marka Jury dla muzeum

13.04.2015

8 kwietnia 2015 r. odwiedzi? Baszt? cz?onek TZK zamieszka?y w Berlinie pan Marek Jura. Od wielu lat znany jest w ?rodowisku kozielskim ze swych kolekcjonerskich pasji gromadzenia archiwali?w i pami?tek kozielskich sprzed 1945 r.?W czasie spotkania z cz?onkami TZK przekaza? towarzystwu kolejny sw?j dar -?to jest - r?cznie kolorowany oryginalny miedzioryt z widokiem na miasto i twierdz? Ko?le, wykonany przez Friedricha Bernharda Wernera. Miedzioryt ten zamieszczony by? w ksi??ce Fischera i Stuckarta pt.:”Zeitgeschichte der St?dte Schlesiens” z roku 1819.
Dzi?ki hojno?ci darczy?cy, kt?remu bardzo dzi?kujemy - muzeum TZK wzbogaci?o si? o kolejny oryginalny dar powi?zany z tematyk? twierdzy kozielskiej.?

ZOBACZ ZDJĘCIA DARU PANA MARKA JURY

Pozdrowienia z… wystawa starych pocztówek

20.02.2015

4 marca (?roda) 2015 r. o godzinie 17:00 Zarz?d Towarzystwa zaprasza zaprosi? na otwarcie wystawy "Pozdrowienia z… ?l?sk na starej poczt?wce"

Ekspozycj? tworzy ponad 80 poczt?wek ze zbior?w Wojew?dzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Na przedwojennych kartach mo?na zobaczy? dawne widoki miast, park?w, plac?w i ulic m.in. Opola, K?dzierzyna-Ko?la, Kluczborka, Brzegu, Nysy oraz Prudnika.

Widok?wki z poszczeg?lnych miejscowo?ci ukazuj? zmiany w architekturze miast i ich uk?adzie przestrzennym. Na wielu poczt?wkach zachowa?y si? widoki miejsc i obiekt?w, kt?rych ju? nie ma, maj? wi?c warto?? historyczn? i dokumentaln?. Wystaw? uzupe?niaj? wydawnictwa i poczt?wki K?dzierzyna-Ko?la ze zbior?w TZK i kolekcjoner?w prywatnych.


W programie by?y mi?dzy innymi piosenki ?l?skie w wykonaniu uczni?w szko?y w Ko?lu Rogach.ZOBACZ ZDJĘCIA Z OTWARCIA WYSTAWY fot. p. Bogus?aw Rogowski

Smutna wiadomość

28.01.2015

Z b�lem i poczuciem niepowetowanej straty zawiadamiamy, �e 27 stycznia 2015 r. zmar�a Irena Czechowska.�Od ponad dwudziestu lat wspiera�a swoj� prac� i wiedz� Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Opiekowa�a si� zbiorami Muzeum TZK w Baszcie, dba�a o finansowe i gospodarcze potrzeby muzeum. Od 2006 r. by�a skarbnikiem TZK. Nie zapomnimy jej �yczliwo�ci, dobroci i sta�ej gotowo�ci do wspierania potrzebuj�cych.� Ceremonia pogrzebowa odb�dzie si� 31 stycznia o godz. 12.00 na cmentarzu w Ko�lu.

Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XVII

17.12.2014

Ukazały się drukiem materia?y z ostatniego XIX K?dzierzy?sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego. Zosta?y opublikowane w Szkicach K?dzierzy?sko-Kozielskich XVII, kt?re tym razem sta?y si? publikacj? jednorodn? tematycznie. Zapraszamy do zapoznania si? z opisem wiek?w ?rednich w Ko?lu i osob? Miko?aja z Ko?la. Publikacja ukaza?a si? we wsp?pracy z Miejskim O?rodkiem Kultury w K?dzierzynie-Ko?lu.

Zapraszamy do poznania i pogłębienia wiedzy o naszym lokalnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.

 

ZOBACZ OKŁADKĘ ORAZ SPIS TREŚCI

XXIII Zjazd TZK - nowe władze stowarzyszenia

29.11.2014

29?listopada 2014 r. odby? si? XXIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy TZK. Sala w Miejskim O?rodku Kultury zgromadzi?a 40 cz?onk?w Towarzystwa oraz zaproszone osoby.?Zjazd podsumowa? ostatnie 4 lata pracy Towarzystwa (materia?y w zak?adkach), a?dyskusja wskaza?a kierunki?pracy stowarzyszenia w najbli?szym okresie.

Delegaci wybrali w?jawnym g?osowaniu zarz?d (13 os?b), komisj? rewizyjn? (5) i s?d kole?e?ski (3).?Zarz?d po ukonstytuowaniu si? wybra? prezesa TZK na kadencj? 2014-2018, kt?rym zosta??Edward Nycz.?Funkcje wiceprezes?w powierzono: Halinie Mi?czuk i Ma?gorzacie Skrzypczak.?Sekretarzem Towarzystwa zosta?a?Helena Bulanda a skarbnikiem Irena Czechowska.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Bilans pracy TZK w latach 2010-2014

24.11.2014

Działalność TZK w latach 2010–2014:

 • 17 zebra� Zarz�du TZK
 • Liczba cz�onk�w w XII`2010: 172, w XI`2014: 179.
 • 20 os�b w ci�gu 4 lat wst�pi�o w szeregi TZK.
 • Odby�y si� 2 wyjazdowe spotkanie integracyjne cz�onk�w stowarzyszenia.
 • Zorganizowano cztery K�dzierzy�sko-Kozielskie Seminaria Naukowe.
 • Wydano 1 ksi��k� poseminaryjn� oraz 2 tomy (nr XIV-XV, XVI) „Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich”.
 • Zorganizowano 14 tematycznych wystaw czasowych, w tym 2 wystawy jubileuszowe: „50-lat dzia�alno�ci Towarzystwa Ziemi Kozielskiej” prezentowana w Baszcie i „50 lat TZK” – ekspozycja plansz na kozielskim Rynku.
 • Muzeum TZK wzbogaci�o si� o 88 nowych eksponat�w. Szczeg�lnie cenne s� dwie panoramy Ko�la: „Odst�pienie wojsk austriackich od obl�enia twierdzy Ko�le 1760” i „Kosel 1720/1730”, kt�re pozyska� i podarowa� naszemu muzeum Marek Jura.
 • Do biblioteki TZK zakupiono 146 ksi��ek o tematyce lokalnej i regionalnej.
 • Og�em zakupiono do zbior�w Muzeum TZK eksponaty muzealne i ksi��ki za 11 980,66 z�, z czego 9 507,00 z� pochodzi�o z dotacji miejskiej, a pozosta�a kwota to �rodki w�asne TZK (w tym pozyskiwane od sponsor�w oraz z 1% odpisu podatnik�w).
 • Od 2010 r. do listopada 2014 r.dokonano przegl�du i inwentaryzacji zbior�w muzealnych, bibliotecznych oraz archiwalnych, zreorganizowano sposoby ich przechowywania i urz�dzono na nowo wystawy sta�e.
 • W okresie lat 2010–2014 zwiedzi�o Baszt� 17 520 os�b.
 • Ust�puj�cy Zarz�d dzi�kuje wszystkim, kt�rzy w��czyli si� swoj� prac�, rad� czy wsparciem finansowym w ostatnich latach, w realizacj� dzia�alno�ci statutowej TZK oraz pomoc w obchodach 50 lecia Towarzystawa.

Zarząd TZK

XIX Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

05.10.2014

10 X 2014 r. (pi?tek, godz. 11.00 - 14.00) w Domu Kultury w Ko?lu odb?dzie si? kolejne XIX K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. KO?LE W ?REDNIOWIECZU. Jest one cz?ci? szerszego projektu realizowanego przez Miejski O?rodek Kultury a powi?zanego z osob? Miko?aja z Ko?la. Zapraszamy do?wys?uchania sze?ciu wyk?ad?w powi?zanych tematycznie z osob? Miko?aja i opisuj?cych ?wiat ?redniowiecznego Ko?la.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z SEMINARIUM

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK