Goście z Czech

02.07.2012

29 czerwca 2012 r. ?Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odwiedzili
?go?cie z Czech.?Uczestnicy wycieczki bior??udzia??w?konkursie fotograficznym og?oszonym przez Miejsk??Bibliotek? Publiczn?.

Czytaj więcej...

Spotkanie z malarzami

20.06.2012

18 czerwca Zarz?d TZK go?ci? w Baszcie uczestnik?w Mi?dzynarodowych Spotka? Malarskich K?dzierzyn-Ko?le 2012 Prezes TZK Jerzy Drzewiecki przywita? artyst?w przyby?ych z r?nych stron Polski i z kraj?w s?siednich oraz Komisarza
Pleneru Adama Zbiegieniego.
Minut? ciszy uczczono pami?? ostatnio zmar?ych artyst?w. Romualda Wilka z Krakowa i Oskara Pawlasa z Czech. Spotkanie s?u?y?o wymianie informacji o mie?cie i o pracy malarzy, utrwalajacych na swych obrazach uroki zmieniajacego si?K?dzierzyna-Ko?la.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY MALARZY

Rejs

27.05.2012

19. 05. 2012 r. członkowie i sympatycy TZK wyp?yn?li?statkiem?wycieczkowym "Silesia"?na rejs?po Odrze w g?r? rzeki i z powrotem.?Uczestnicy skorzystali z mo?liwo?ci?p?yni?cia w d? Odry?do?"Marina Lasoki". Wsp?lna kolacja oraz ?piewanie znanych turystycznych szlagier?w,?wprowadzi?o uczestnik?w w dobry humor i ch?? ponownego rejsu.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z REJSU
[ fot. Emilia Bandrowska, Andrzej Hynek ]

Goście w Muzeum TZK

18.05.2012

 

W dniu 14 maja 2012 r. Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej?w Baszcie odwiedzili go?cie z Indii, Chin i Ukrainy w towarzystwie?przedstawicieli Zespo?u Szk? Miejskich nr 2 z K?odnicy.

Podziękowanie dla mecenasa TZK

07.05.2012

W dniu 25. 04. 2012r. prezes TZK Jerzy Drzewiecki wręczył podziękowanie  Zarządowi Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego M+ z o.o. za wspieranie działalności naukowo badawczej i kolekcjonerskiej.
P
rezes TZK wręczył na ręce pani Marii Klimek tekst podziękowania wraz z  darem dla firmy, którym był obraz olejny.

Zajęcia Sekcji Plastycznej UTW w Baszcie

29.04.2012

Dnia 25.04.2012 r. w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odby?o si? spotkanie artystki, pani Heleny Goldy-B?ahut z sekcj? plastyczn? Uniwersytetu Trzeciego Wieku. ?

Zebranych? przywita? pan prezes TZK Jerzy Drzewiecki. Spotkanie sta?o si? okazj? do rozm?w o r?nych technikach malarskich. Stworzy?o mo?liwo?? wymiany refleksji i uwag o prezentowanej w Baszcie wystawie prac pani Heleny Goldy-B?ahut.

Wycieczka seniorów w Baszcie

24.04.2012

53 osobowa Grupa Senior?w z Siemianowic ?l?skich w dniu 17.04.2012 r. zwiedza?a Baszt?. Przewodnikiem po dziejach historii, zwi?zanych z Ko?lem i twierdz? kozielsk? by?a mgr Urszula Wi?cek, kt?ra przedstawi?a legend? o braciach Koz?ach i dawne dzieje osady.

Zwiedzaj?cych zaciekawi?o to, ?e Austriacy na pocz?tku XVIII wieku przekszta?cili Ko?le w twierdz?. Pas umocnie? wok? miasta sk?ada? si? z wa??w ziemnych, mur?w oraz row?w i by? zbudowany w kszta?cie o?mioramiennej gwiazdy. Obecnie na prospektach i mapie miasta jest widoczny zarys gwiazdy. Seniorzy byli pod wra?eniem obrazu przedstawiaj?cego "Obl?enie Ko?la" ?(autor - Wilhelm von Kobell, orygina? znajduje si? w Monachium), zgromadzonych zbiorach muzealnych, ikonach autorstwa Zenona Wody.

Na zakończenie Seniorzy wpisali się do Kroniki Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY SENIORÓW

Nowa książka poseminaryjna

02.03.2012

Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako warto�� promocyjno-turystyczna (red. Edward Nycz, Opole 2012) to kolejna ksi��ka poseminaryjna, kt�ra zosta�a wydana dzi�ki wsp�pracy TZK z Urz�dem Miasta i wsparciu mecenas�w TZK.�

Praca zawiera 11 tekst�w autorskich (naukowcy, samorz�dowcy i pasjonaci), kt�re pr�buj� odpowiedzi�� na pytania dotycz�ce roli turystyki w kreowaniu wizerunku miasta przemys�owego�i roli to�samo�ci lokalnej w zglobalizowanym �wiecie.
Zapraszamy do lektury.

 

ZOBACZ WSTĘP KSIĄŻKI

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK