Niecodzienny dar znalazł miejsce w muzeum

05.12.2011

Polskie Towarzystwo Historyczne oddzia� Opole, �Historyczno-Archeologiczne Stowarzyszenie "Pro-Memoria" oraz UM w K�dzierzynie-Ko�lu i Pedagogiczna Biblioteka Wojew�dzka w Opolu filia w K�dzierzynie-Ko�lu,�w dniach 25-26 listopada 2011 r. zorganizowali konferencj� pt. "Twierdza Ko�le", W trakcie konferencji jeden z jej wsp�organizator�w Robert S�ota przekaza� na r�ce dr Ryszarda Pacu�ta dla Muzeum TZK kul� z czas�w napoleo�skich walk o Twierdz� Kozielsk�.�

W dniu 2 grudnia 2011 r. Urz�d Miasta przekaza� do Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej kul� armatni� z czas�w�Twierdzy Kozielskiej. Zosta�a znaleziona w g��bokim wykopie podczas prac remontowych prowadzonych obok budynku Urz�du Miasta. Odkrycie kuli wywo�a�o sporo zamieszania, zg�oszono znalezisko saperom i niewiele brakowa�o, �eby kula trafi�a na poligon celem jej zdetonowania. Dok�adniejsze ogl�dziny pozwoli�y ustali�, �e jest to pocisk z czas�w najprawdopodobniej obl�enia Ko�la przez wojska napoleo�skie.

Czytaj więcej...

Wernisaż Janiny Litwińskiej-Walas

01.11.2011

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej oraz Miejski O�rodek Kultury zorganizowa� wernisa� wystawy malarstwa Janiny Litwi�skiej-Walas w dniu 4 listopada 2011 r. (godz. 18.00). Miejscem spotkania by�a Galeria Sztuk Wszelakich w Domu Kultury "Chemik" w Kedzierzynie (Al. Jana Paw�a II 27). Muzycznie wernisa� u�wietni�a piosenkarka �ada Garpie�ko.  Wystawa b�dzie czynna od 4 do 27 XI 2011 r., dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia wystawy.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

Spotkanie integracyjne - Januszkowice `2011

20.06.2011

W sobot� - 18 czerwca odby�o si� w stanicy w�dkarskiej w Januszkowicach coroczne spotkanie integracyjne cz�onk�w TZK. Uczestniczy�o w nim, w ci�gu 6. godzinnego spotkania, prawie 40 os�b. Pogoda dopisa�a, humory r�wnie�.
Prezentujemy kilka fotografii Władysława Lichorobca.

Czytaj więcej...

Nowe nabytki w Baszcie

24.05.2011

Muzeum w Baszcie wzbogaciło się o nowe ciekawe zabytki lokalnej kultury materialnej. Publiczne Przedszkole nr 20 z osiedla Cisowa przekazało muzeum drewnianą pralkę, maselnicę, tarłę i sito-przetak do przesiewania ziarna z pierwszego omłotu.
Dyrekcji przedszkola i samym przedszkolakom bardzo dziekujemy za przekazane dary.
Zarząd TZK

Czytaj więcej...

20 maja 2011 r. 90. ROCZNICA POWSTAŃ ŚLĄSKICH

14.05.2011

TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ ZAPRASZA
na uroczyste otwarcie wystawy
W 90. rocznicę powstań śląskich -
ludzie, fakty, pamięć


kt�re odb�dzie si�
20 maja 2011 r. /pi�tek/  o godz. 1730 w Muzeum TZK, w Baszcie.
Na wystawie prezentowane b�d� dokumenty, publikacje  i zdj�cia ze zbior�w Muzeum TZK.  Scenariusz opracowa�a mgr Urszula Wi�cek,oprawa graficzna i techniczne wykonanie: Zenon Woda i Jerzy Chaba�owski.

Czytaj więcej...

Posiedzenie w Baszcie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta

20.04.2011

19 kwietnia 2011 r. w Baszcie, siedzibie Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej go�ci�a Komisja O�wiaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta K�dzierzyna-Ko�la. Tutaj odby�a si� cz�� obrad komisji dotycz�ca prac zwi�zanych z przygotowaniem sta�ej siedziby tworzonego samorz�dowego Muzeum Ziemi Kozielskiej w K�dzierzynie-Ko�lu. W tej cz�ci obrad komisji uczestniczy� prezydent miasta Tomasz Wantu�a i wiceprezydent Artur Wid�ak.

Prezes TZK Jerzy Drzewiecki przywita� go�ci i zapozna� radnych z g��wnymi problemami zwi�zanymi z prowadzeniem muzeum oraz przedstawi� zwi�le zgromadzone w Baszcie najcenniejsze zabytkowe eksponaty.

Czytaj więcej...

60 lat praw miejskich Kędzierzyna - nowa wystawa w Baszcie od 7 III 2011 r.

21.02.2011

7 (poniedziałek) marca 2011 r. o godz. 17.00
TZK zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy pt.
60 lat praw miejskich K�dzierzyna - od osady kolejarzy do miasta chemik�w
w kozielskiej Baszcie (ul. Kraszewskiego 5B).
Na wystawie b�d� prezentowane dokumenty, kroniki, ksi��ki, artyku�y, zdj�cia ze zbior�w Muzeum TZK oraz u�yczone przez mieszka�c�w naszego miasta.�

W otwarciu wystawy uczestniczy�o ponad czterdzie�ci os�b.�

19 II 2011 r. odbyło się XXII Nadzwyczajne Walne Zebranie TZK

21.02.2011

W sobotę 19 lutego 2011 r. odbył się XXII Nadzwyczajny Walny Zjazd członków TZK.
Zaistnia�a potrzeba dostosowania Statutu TZK do znowelizowanej Ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 28, poz.146). Po przedstawieniu zmian i� dyskusji zosta�y one�przeg�osowanie przez zebranych cz�onk�w. Uaktualniony statut mo�na przegl�dn�� w zak�adce "dokumenty".
W walnym zebraniu uczestniczy�y 43 osoby.����
Zmieniona zosta�a wol� zebranych cz�onk�w TZK roczna sk�adka cz�onkowska w Towarzystwie. Osoby pracuj�ce b�d� p�aci� j� w wysoko�ci 24 z�, a uczniowie, studenci i emeryci w wysoko�ci 12 z�.�
���ZOBACZ ZDJĘCIA Z WALNEGO ZEBRANIA

 

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK