Marek Jura w Baszcie TZK

16.04.2014

16 kwietnia Pan Marek Jura z r?k Prezesa Jerzego Drzewieckiego
otrzyma? okoliczno?ciowy Dyplom oraz Medal Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Marek Jura do kolekcji zbior?w muzealnych przekaza? ?oryginalny?miedzioryt z roku 1760 (odst?pienie wojsk austriackich od obl?enia twierdzy Ko?le) oraz widok Ko?la z 1720 roku.
Pan?Jura z zami?owania jest numizmatykiem i faleryst? (zbieranie odznacze?).Mieszkaj?c za granic? interesuje si? histori? Ko?la i okolic. Swoje zbiory prezentowa? ju? w Baszcie kilka lat temu.

Czytaj więcej...

KOZIOŁKI `2013 DLA TZK

28.01.2014

28 stycznia 2014 r. w sali II LO w K?dzierzynie-Ko?lu decyzj? Rady Powiatu K?dzierzy?sko-Kozielskiego Towarzystwo Ziemi Kozielskiej otrzyma?o presti?ow? statuetk? "Kozio?k?w", kt?ra jest wyr?nieniem dla os?b fizycznych i?stowarzysze? nadawan? przez jej kapitu?? na dany rok za dzia?alno?? spo?eczno-kulturaln? i sportow? promuj?c? powiat.

"Kozio?ki" oraz okoliczno?ciowy dyplom odebra? z r?k Przewodnicz?cego Rady Powiatu Piotra Johna i Starosty Ma?gorzaty Tudaj wiceprezes TZK Edward Nycz z osobami towarzysz?cymi. Opr?cz oficjalnych wyst?pie? samorz?dowc?w i nagrodzonych os?b? spotkanie u?wietni? wyst?p muzyczny m?odzie?y z II LO.?Nagroda jest uhonorowaniem dawnych i obecnych dzia?a? TZK ale przede wszystkim dzia?alno?ci konkretnych ludzi, kt?rzy w ostatnich latach podejmowali trud zachowania tradycji dawnych pokole?przenosz?c je w??dzisiejsze czasy?zainteresowanym mieszka?com?Ziemi Kozielskiej.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA DYPLOMU I STATUETKI

Malarstwo Agnieszki Galantowicz w Baszcie

18.01.2014

22 stycznia 2014 r. o godzinie 17.30 w Baszcie? Muzeum TZK odb?dzie si? otwarcie wystawy malarskiej Agnieszki Galantowicz mieszkanki naszego miasta. ?Autorka jest cz?onkiem zwyczajnym Zwi?zku Polskich Artyst?w Plastyk?w. Prezentowa?a swoj? tw?rczo?? w wielu miastach Polski oraz w Niemczech i Holandii. Wystawa b?dzie prezentowana przez dwa miesi?ce. Zapraszamy do zapoznania si? z tw?rczo?ci? A. Galantowicz.??

 

Spotkanie w siedzibie TZK

18.10.2013

16. 10. 2013 r. o godz. 17.00 w Baszcie odby?o si? spotkanie os?b, kt?re w r?nych okresach wnosi?y sw?j wk?ad w 50-letni? dzia?alno?? Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Prezes Jerzy Drzewiecki wr?czy? uczestnikom medale i dyplomy, dzi?kuj?c za wsp?prac? i wspieranie naszego?stowarzyszenia.?
Spotkanie by?o okazj? do wymiany wspomnie?i do?wiadcze? os?b aktywnie tworz?cych dorobek TZK.
ZOBACZ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA W SIEDZIBIE TZK

Samorządowa nagroda dla Muzeum TZK

29.09.2013

24 września 2013 r. w godzinach popołudniowych na uroczystej gali w Domu Kultury "Koźle" władze samorządowe miasta wręczyły przedstawicielom Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w osobach Krystyny Rutkowskiej i Edwarda Nycza dyplom uznania za prowadzoną działalność muzealniczą w Kędzierzynie-Koźlu.
Na gali uhonorowano instytucje kultury, osoby zwi?zane z dzia?ano?ci? kulturaln? oraz trener?w i sportowc?w za sukcesy odniesione?w roku 2012.


Czytaj więcej...

50 LAT TZK - relacja z wydarzeń

15.09.2013

W dniach 13–15 wrze?nia Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w K?dzierzynie-Ko?lu obchodzi?o jubileusz 50-lecia swojej dzia?alno?ci. 13 wrze?nia liczni cz?onkowie TZK uczestniczyli we mszy ?wi?tej w ko?ciele ?w. Zygmunta i ?w. Jadwigi ?l?skiej w intencji by?ych i obecnych cz?onk?w naszego stowarzyszenia. Po czym w obecno?ci prezydenta K?dzierzyna-Ko?la Tomasza Wantu?y i proboszcza parafii kozielskiej Marka Biernata wszyscy uczestnicy przeszli pod Baszt?, gdzie ods?oni?to jubileuszow? tablic? upami?tniaj?c? s?u?b? TZK miastu i regionowi od 1963 r.

Zobacz zdjęcia (W. Lichorobiec)

Zobacz zdjęcia (B. Rogowski, E. Bandrowska)

Czytaj więcej...

Złoty jubileusz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej

28.06.2013

26 czerwca 2013 r. uroczy?cie dokonano otwarcia jubileuszowej wystawy? "50 lat dzia?alno?ci Towarzystwa Ziemi Kozielskiej". Autork? scenariusza jest pani Krystyna Rutkowska, natomiast opracowanie techniczne i plastyczne wystawy jest dzie?em pana Zenona Wody.

Spotkanie rozpocz?o si? od kr?tkiego koncertu akordeonisty, absolwenta Szko?y Muzycznej nr 2 im. Marii Szymanowskiej w K?dzierzynie-Ko?lu.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy
ZOBACZ ZDJĘCIA Z OTWARCIA WYSTAWY

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK