Spotkanie z malarzami

28.06.2013

26 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 Zarz?d TZK go?ci? w Baszcie uczestnik?w Mi?dzynarodowych Spotka? Malarskich K?dzierzyn-Ko?le 2013. Prezes TZK Jerzy Drzewiecki przywita? artyst?w z Polski i kraj?w s?siednich. ?Komisarz Plener?w Adam Zbiegieni opowiedzia? o tradycji spotka? malarzy w naszym mie?cie.
 
Go?ciem honorowym spotkania by? prezydent Tomasz Wantu?a.

Złoty jubileusz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej

25.05.2013

Zbli?aj? si? uroczysto?ci 50-lecia TZK planowane na wrzesie? 2013 r. Ju? nied?ugo b?d? mia?y miejsce wystawy podsumowuj?ce i promuj?ce nasz? dzia?alno??.

G??wne uroczysto?ci b?d? ma?y miejsce 14 wrze?nia.

Zapraszamy do ?ledzenia kolejnych komunikat?w przybli?aj?cych nasze uroczysto?ci.

Czytaj więcej...

Regionalizm w praktyce. Jubileusz PP nr 13

25.05.2013

23 maja 2013 r. mia?y miejsce uroczyste obchody 60 lecia dzia?alno?ci Publicznego Przedszkola nr 13 w (K?dzierzynie-) Ko?lu. Przedszkole od kilku lat wsp?pracuje z TZK w krzewieniu idei regionalizmu i lokalnej tradycji. Na uwag? zas?uguje ma?e muzeum regionalne w przedszkolu, kt?rego cz?? eksponat?w obecnie znajduje si? w Baszcie.?
Siedmiokrotnie przedszkolaki z "13" w kolejnych rocznikach wzbogaca?y wyst?pami okoliczno?ciowymi?K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminaria Naukowe,?otrzymuj?c gor?ce ?brawa od zgromadzonej widowni.
Dyrekcji, wychowawczyniom i ca?emu personelowi?przedszkola oraz wszystkim obecnym przedszkolakom i absolwentom PP "13" - zarz?d TZK sk?ada najlepsze ?yczenia dalszych sukces?w?w wychowaniu, nauce, pracy i ?yciu osobistym.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z JUBILEUSZU

Między dniem a snem

08.03.2013

06 marca 2013 r. prezes Jerzy Drzewiecki przedstawi? przyby?ym go?ciom
autork? wystawy Ma?gorzat? Lehmann.
W?r?d prezentowanych prac znajduj? si? obrazy olejne oraz r?ne motywy?malowane r?cznie na jedwabiu. Opraw? muzyczn? podczas wystawy zapewnili uczniowie?ze Szko?y Muzycznej I st. im. Marii Szymanowskiej w K-Ko?lu.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy
ZOBACZ ZDJĘCIA Z OTWARCIA WYSTAWY

Nowe "Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie"

16.12.2012

Do Baszty TZK trafił z wydawnictwa kolejny (XIV–XV) tom „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich”.
Obecny numer „Szkic?w…” jest sygnowany przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera teksty (12), kt?re zgromadzono w ostatnim okresie. S? to artyku?y historyczne i spo?eczno-ekonomiczne, os?b bezpo?rednio zwi?zanych z miastem lub po?rednio poprzez podj?ty przez nich temat bada?. Wa?nym elementem dla przysz?ych pokole? jest przedstawiona w ci?g?o?ci kolejnych numer?w kronika naszego miasta.

Redaktorzy naukowi tomu dzi?kuj? szczeg?lnie mecenasom Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i Urz?dowi Miasta K?dzierzyn-Ko?le za wsparcie stara? wydawniczych i umo?liwienie oddania Pa?stwu tego tomu do r?k w?asnych. Zapraszamy do zapoznania si? z tekstami i refleksj? nad zmianami dokonuj?cymi si? w mie?cie i w nas samych.
 

Muzeum Wsi Opolskiej

26.11.2012

22 listopada 2012 r. 4-osobowa delegacja Towarzystwa Ziemi Kozielskiej uczestniczy?a w spotkaniu opiekun?w izb regionalnych i muzealnych wojew?dztwa opolskiego, zorganizowanym w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.?? Wyk?ad na temat roli muze?w i izb regionalnych wyg?osi? prof. Jan ?wi?ch z Uniwersytetu Jagiello?skiego.? ?Po wyk?adzie rozpocz?a si? o?ywiona dyskusja i wymiana do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami spotkania. W dyskusji zabra? g?os prezes TZK Jerzy Drzewiecki dziel?c si? z uczestnikami wieloletnimi do?wiadczeniami pracy w naszym muzeum. Uczestnicy wyrazili ch?? szerszej wsp?pracy.
 
ZOBACZ ZDJĘCIA Z BIERKOWIC

XVII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

21.09.2012

ZOBACZ PROGRAM SEMINARIUM

15 pa?dziernika 2012 r. odb?dzie si? XVII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. K?dzierzyn-Ko?le. Sport i rekreacja w zmieniaj?cych si? realiach spo?ecznych (patronat naukowy: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Studi?w Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu; organizatorzy: Urz?d Miasta w K?dzierzynie-Ko?lu, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w K?dzierzynie-Ko?lu, Miejski O?rodek Kultury w K?dzierzynie-Ko?lu).

Program seminarium przewiduje referaty 12 os?b, kt?re b?d? m?wi?y o sporcie nie tylko w naszym mie?cie. Kilka os?b zadeklarowa?o napisanie artku??w o k?dzierzy?sko-kozielskim sporcie w ostatnich latach do planowanej publikacji poseminaryjnej.

W dniu? seminarium otwarta b?dzie okoliczno?ciowa wystawa
Lokalne IMPREZY sportowe. Z archiwum TZK.

Miejscem obrad b?dzie Dom Kultury w Ko?lu (ul. Skarbowa 10). Pocz?tek Seminarium: 15 (poniedzia?ek) X 2012 r. o godz. 9.45. ?

 Baszta zaprasza

05.09.2012

5.09 o godz.17.00?odby?o si?uroczyste otwarciewystawy "Rze?by w drewnie". ? Prezez TZK Jerzy Drzewiecki przedstawi? przyby?ym go?ciom i zwiedzaj?cym Zygmunta Cedora. Artysta to?rze?biarz amator. Tworzy p?askorze?by i rze?by w drewnie??o r?nej tematyce. Zapraszamy do zwiedzania wystawy.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYSTAWY ZYGMUNTA CEDORA

Współpraca TZK z ZAK S.A.

04.07.2012

W dniu 04 lipca 2012 r. Prezes Jerzy Drzewiecki?w obecno?ci cz?onk?w Zarz?du?TZK?wr?czy? podzi?kowanie na r?ce?Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa?Zarz?du ZAK S.A.?Adama Leszkiewicza, za wieloletni? opiek? i wsparcie dzia?alno?ci?Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. ZAK S.A.? pe?ni rol? mecenasa kultury w naszym mie?cie.

Spotkanie up?yn?o w mi?ej, serdecznej atmosferze i zaowocowa?o?obietnic? kontynuowania dalszej wsp?pracy.

Czytaj więcej...

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK