Dary od przedszkolaków z "13"

31.08.2010

Pani dyrektor Przedszkola nr 13 Lucyna Witkowska przekazała Muzeum TZK dwa dary, które zebrali jej wychowankowie.

Są to: wiekowy magiel i maszyna do szycia.
Zarząd TZK dziękuje za przekazane dary.

Wakacyjne nabytki muzeum TZK

08.08.2010

Zbiory muzeum TZK wzbogaci�y si� ostatnio o dawny regionalny str�j dziewcz�cy (�lask Opolski)�oraz�kopi� �redniowiecznej ikony Matki Boskiej z Ko�la�(napisana przez Zenona Wod�). Orygina� znajduje si� w kozielskim ko�ciele p.w. �w. Zygmunta i Jadwigi �l�skiej. Dzieje ikony-obrazu opisuje m.in. Romuald �abicki w ksi��ce Z kart znanej i nieznanej historii Miasta Ko�la, K�dzierzyn-Ko�le 2006.���
Zakupy eksponat�w by�y mo�liwe dzi�ki dotacji Urz�du Miasta i hojno�ci darczy�c�w TZK.
Zapraszamy do zobaczenia eksponatów.

Nowy nabytek muzeum TZK

11.06.2010

Ryszard Hałuszka, mieszkaniec ulicy Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu przekazał nieodpłatnie muzeum TZK magiel z początku XX w.  Zarząd TZK serdecznie dziękuje za przekazany dar.

Czytaj więcej...

NOWA KSIĄŻKA POSEMINARYJNA

20.02.2010

K�dzierzyn-Ko�le. Kultura miasta - kultura w mie�cie - to ksi��ka b�d�ca pok�osiem XIV K�dzierzy�sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego. Sk�ada si� z 19 tekst�w podejmuj�cych opisy instytucjonalnego �ycia kulturalnego w naszym mie�cie na tle og�lnych przemian kultury.
W ksi��ce znajduje si� r�wnie� wspomnienie o prof. Karolu Joncy - Honorowemu Obywatelowi Miasta, podejmuj�cego w swoich badaniach tematyk� zwi�zan� z Ziemi� Kozielsk�. Ksi��ka jest wyrazem kilkuletniej wsp�pracy regionalnych o�rodk�w akademickich, organizacji III sektora i samorz�du miejskiego.

Czytaj więcej...

Nowa wystawa czasowa w Baszcie

15.02.2010

12 lutego 2010 r. nast�pi�o w Baszcie otwarcie nowej wystawy malarskiej� Swoje pasje i mo�liwo�ci odkrywamy ca�e �ycie.� Prezentuje ona dorobek malarski Danuty �alik i Urszuli Marciszewskiej.� Zapraszamy do jej ogl�dania w godzinach otwarcia Baszty.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z CZASOWEJ WYSTAWY

Uchwała o powołaniu muzeum już jest !

04.01.2010

Na ostatniej sesji Rady Miasta w 2009 r. radni przyj�li uchwa�� powo�uj�c��Muzeum Ziemi Kozielskiej. Zarezerwowano w bud�ecie pieni�dze na dokumentacj� techniczn� utworzenia plac�wki w piwnicach pomi�dzy Baszt� a dobudowan� wie��.�

Rok 2010 ma by� czasem�tworzenia struktur organizacyjnych muzeum ma bazie zbior�w Muzeum TZK.

Krótkie podsumowanie roku 2009

30.12.2009

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w 2009 r.
Do 31 marca trwa� remont Baszty.
Cz�onkowie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w 2009 roku:
-���
Stan na dzie� 01. 01. 2009 r. – 179 os�b
-���Przyj�to do TZK w 2009 r. – 10 os�b.
Systematycznie op�aca sk�adki ponad 40% cz�onk�w TZK.
W 2009 roku odwiedzi�o Muzeum TZK og�em 4.245 os�b.
Ca�kowite koszty funkcjonowania muzeum TZK - Baszty wynios�y ponad 110 tysi�cy z� (w tym, dotacja UM pokry�a 56,15%, a �rodki w�asne TZK (sk�adki+darczy�cy): 43,85%).�
Pozyskano sze�� znaczniejszych eksponat�w do muzeum TZK. �
Zakupiono
71 nowych ksi��ek do biblioteki TZK.
Zorganizowano 2 nowe (czasowe) wystawy tematyczne.
Odby�o si� kolejne XIV K�dzierzy�sko-Kozielskie Seminarium Naukowe.
Wydano dwie ksi��ki poseminaryjne i kolejny tom Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich.

Nowe książki w muzealnej bibliotece

23.12.2009

W grudniu zakupiono ponad 30 ksi��ek naukowych i popularnonaukowych o tematyce �l�skoznawczej do muzealnej biblioteki.
Otrzymano r�wnie� kilka ksi��kowych dar�w m.in. od ks. dr hab. Andrzeja Hanicha (Dekananty i parafie Administracji Apostolskiej �l�ska Opolskiego w latach 1945-1946). Darczy�com dzi�kujemy za przekazane publikacje.

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK