Apel do władz i mieszkańców naszego miasta

30.10.2009
Zarz�d Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, stowarzyszenia zajmuj�cego si� statutowo ju� od 46 lat ochron� dziedzictwa kulturowego w regionie k�dzierzy�sko-kozielskim, z niepokojem obserwuje narastaj�c� lawinowo fal� niszczenia wszelkiej kategorii obiekt�w miejskich przez wandali, chuligan�w i pseudografficiarzy. Spaceruj�c ulicami miasta, trudno znale�� urz�d, sklep, blok mieszkalny, zabytek itp., kt�ry nie mia�by zniszczonej bazgro�ami elewacji. Jeste�my mocno zbulwersowani i zatroskani rozmiarem zniszcze�, stwierdzaj�c, �e nasze pi�kne miasto jest wr�cz terroryzowane przez rozzuchwalonych wieloletni� bezkarno�ci� dowcipnisi�w - "bezm�zgowc�w", demonstracyjnie kpi�cych z prawa poprzez g�upawe napisy na tynkach nowych lub �wie�o odnowionych obiekt�w o tre�ci np. "HWDP", "CHWDP", "REIW ZPP", "ZPP CLAN" (Zawsze Ponad Prawem). Dewastowane s� te� nagminnie przystanki MZK.

Czytaj więcej...

Nowy Rok Akademicki i pierwsze zajęcia

19.10.2009
Sekcja Historyczna Uniwersytetu III Wieku�w dniu 19 X 2009 r. rozpocz�a kolejny rok spotka� akademickich w Baszcie. Planowane s� comiesi�czne zaj�cia dydaktyczne, kt�re b�dzie koordynowa� mgr Urszula Wi�cek.
Pierwszy kursowy wyk�ad odby� si� 26 X 2009 r.�Tematyka to�samo�ci i problem�w pogranicza polsko-czesko-niemieckiego ma dominowa� na zaj�ciach w�tym roku akademickim... �

By przeczytać więcej o seniorach w mieście kliknij tutaj (NTO, 1 X 2009)

Kliknij tutaj by zobaczyć zdjęcia.

9 X 2009 r. KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE ZABYTKI I ICH DETALE

02.10.2009
Po rzeczach odgadywa� cz�owieka…
To motto nowej wystawy fotograficznej, kt�ra zostanie otwarta w Baszcie 9 X 2009 r. o godz. 17.30.� Autorem zdj�� ukazuj�cych detale architektoniczne miejskich zabytk�w jest W�adys�aw Lichorobiec.
 
Wystawa jest wst�pem do maj�cego si� nied�ugo odby� XIV K�dzierzy�sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego - K�dzierzyn-Ko�le. Zabytki miasta�- kultura w mie�cie (28 X 2009 r.)
Kliknij tutaj by zobaczyć zdjęcia.

XI-XII tom "Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich" już w Baszcie

06.08.2009
Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich. Ostatni tom wydany by� w 2005 r. Obecna publikacja zawiera artyku�y i materia�y oraz biogramy napisane przez 12 autor�w. Szkice od swego pocz�tku (1985 r.) znajduj� si� pod merytoryczn� opiek� PIN Instytutu �l�skiego w Opolu. Obecny tom zosta� wydany dzi�ki darczy�com i mecenasom TZK oraz dotacji Urz�du Miasta w K�dzierzynie-Ko�lu.
Zapraszamy do lektury, jak r�wniez wsp�tworzenia kolejnego wydania materia��w o ziemi kozielskiej.

Czytaj więcej...

Studyjne spotkanie w Głubczycach

29.07.2009
28 lipca 2009 r. dr Edward Nycz i dr Ryszard Pacu�t wraz z wiceprezydentem K�dzierzyna-Ko�la Piotrem Gabryszem odbyli podr� studyjn� do Powiatowego Muzeum Ziemi G�ubczyckiej. Na spotkaniu z dyrektor g�ubczyckiego muzeum dr Barbar� Piechaczek�oraz dr Katarzyn� Maler om�wiono powstanie i obecne zasady funkcjonowania muzeum samorz�dowego.�Pozyskane wiadomo�ci mog� by� wykorzystane w przekszta�caniu muzum TZK w podobn� instytucj�.
Muzeum g�ubczyckie funkcjonuje od ponad p� roku w odrestaurowanym ratuszu. Powsta�a instytucja�by�a efektem wsp�pracy w�adz miejskich i powiatowych oraz Stowarzyszenia Mi�o�nik�w Muzeum i Ziemi G�ubczyckiej. Restauracja rynku (unikat na skal� europejsk� - w kszta�cie �wierci ko�a) i odbudowa ratusza�zmieni�a przestrze� spo�eczn� i kulturaln� tej cz�ci miasta. Warto zapozna� si� z propozycj� muzeum (wt.-pt. 10.00-15.30, II i IV niedz. 12.00-15.30)�oraz zobaczy� pi�knie odrestaurowan� przestrze� wok� ratusza. Widok z wie�y ratuszowej ukazuje panoram� pi�knej ziemi g�ubczyckiej. ��
 
Kliknij tutaj by zobaczyć zdjęcia.

Zakład - ludzie - miasto. Fakty i wspomnienia

31.05.2009
1 czerwca 2009 r. w Klubie SITPChem mia�a miejsce Inauguracja Dni Chemika – Chemia `2009 oraz promocja monografii - ZAKŚAD – LUDZIE – MIASTO. 60 WSPOMNIEĆ NA 60-LECIE ZAK. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia.
Kliknij tutaj by je zobaczyć

Zakład - ludzie - miasto. Fakty i wspomnienia - 60 lat ZAK S.A.
to nowa ksążka - będąca efektem współpracy TZK i Zakładów Azotowych.
Jest to materia� z XIII K�dzierzy�sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego oraz zbi�r wspomnie�, kt�ry zosta� zebrany przez k�dzierzy�sko-kozielski Oddzia� Stowarzyszenia In�ynier�w i Technik�w Przemys�u Chemicznego.�Biografie ludzi tworz�cych Zak�ady Azotowe �i miasto K�dzierzyn splecione i wplecione s��w histori� (przede wszytkim) Polski Ludowej. Perspektywa 60 lecia daje ciekaw� mo�liwo�� spojrzenia na wieloaspektowe dzieje instytucji i organizmu miejskiego. Zapraszamy do lektury.Nowy eksponat kultury technicznej z byłych Zakładów Papieru i Celulozy w Koźlu Port

31.05.2009
Dzi�ku uprzejmo�ci Rady Parafialnej Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w K�odnicy pozyskano ciekawy eksponat kultury technicznej z Zak�ad�w Papierniczych�w Ko�lu Port.
Zarz�d TZK dzi�kuje�Mariuszowi Miedzi�skiemu za pomoc w demonta�u i�przewiezieniu eksponatu pod muzeum.�
Po renowacji obiekt stanie si� elementem�zew�trznej ekspozycji Muzeum TZK.

 

Sekcja Historyczna Uniwersytetu III Wieku w Baszcie

25.05.2009
25 maja 2009 r. zako�czy�a zaj�cia w bie��cym roku akademickim Sekcja Historyczna Uniwersytetu III Wieku. Cz�stym miejscem jej spotka� od dw�ch lat by�a kozielska Baszta. Opiek� nad sekcj� sprawuje od momentu jej powstania mgr Urszula Wi�cek.

Czytaj więcej...

Zdjęcia z otwarcia wystawy 8. 05. 2009 r.

11.05.2009

8 maja 2009 r. odby�o sie uroczyste otwarcie wystawy "S�awi�cice. Wczoraj - Dzi� - Jutro". Organizatorami pierwszej po remoncie Baszty ekspozycji jest Towarzystwo Przyjaci� S�awi�cic i TZK. W pi�tkowe popo�udnie zwiedzi�o wystaw� ponad 60 os�b. Prezentowany materia� fotograficzny jest autorstwa Władysława Lichorobca.

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK