Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XVII

17.12.2014

Ukazały się drukiem materia?y z ostatniego XIX K?dzierzy?sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego. Zosta?y opublikowane w Szkicach K?dzierzy?sko-Kozielskich XVII, kt?re tym razem sta?y si? publikacj? jednorodn? tematycznie. Zapraszamy do zapoznania si? z opisem wiek?w ?rednich w Ko?lu i osob? Miko?aja z Ko?la. Publikacja ukaza?a si? we wsp?pracy z Miejskim O?rodkiem Kultury w K?dzierzynie-Ko?lu.

Zapraszamy do poznania i pogłębienia wiedzy o naszym lokalnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.

 

ZOBACZ OKŁADKĘ ORAZ SPIS TREŚCI

XXIII Zjazd TZK - nowe władze stowarzyszenia

29.11.2014

29?listopada 2014 r. odby? si? XXIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy TZK. Sala w Miejskim O?rodku Kultury zgromadzi?a 40 cz?onk?w Towarzystwa oraz zaproszone osoby.?Zjazd podsumowa? ostatnie 4 lata pracy Towarzystwa (materia?y w zak?adkach), a?dyskusja wskaza?a kierunki?pracy stowarzyszenia w najbli?szym okresie.

Delegaci wybrali w?jawnym g?osowaniu zarz?d (13 os?b), komisj? rewizyjn? (5) i s?d kole?e?ski (3).?Zarz?d po ukonstytuowaniu si? wybra? prezesa TZK na kadencj? 2014-2018, kt?rym zosta??Edward Nycz.?Funkcje wiceprezes?w powierzono: Halinie Mi?czuk i Ma?gorzacie Skrzypczak.?Sekretarzem Towarzystwa zosta?a?Helena Bulanda a skarbnikiem Irena Czechowska.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Bilans pracy TZK w latach 2010-2014

24.11.2014

Działalność TZK w latach 2010–2014:

 • 17 zebra� Zarz�du TZK
 • Liczba cz�onk�w w XII`2010: 172, w XI`2014: 179.
 • 20 os�b w ci�gu 4 lat wst�pi�o w szeregi TZK.
 • Odby�y si� 2 wyjazdowe spotkanie integracyjne cz�onk�w stowarzyszenia.
 • Zorganizowano cztery K�dzierzy�sko-Kozielskie Seminaria Naukowe.
 • Wydano 1 ksi��k� poseminaryjn� oraz 2 tomy (nr XIV-XV, XVI) „Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich”.
 • Zorganizowano 14 tematycznych wystaw czasowych, w tym 2 wystawy jubileuszowe: „50-lat dzia�alno�ci Towarzystwa Ziemi Kozielskiej” prezentowana w Baszcie i „50 lat TZK” – ekspozycja plansz na kozielskim Rynku.
 • Muzeum TZK wzbogaci�o si� o 88 nowych eksponat�w. Szczeg�lnie cenne s� dwie panoramy Ko�la: „Odst�pienie wojsk austriackich od obl�enia twierdzy Ko�le 1760” i „Kosel 1720/1730”, kt�re pozyska� i podarowa� naszemu muzeum Marek Jura.
 • Do biblioteki TZK zakupiono 146 ksi��ek o tematyce lokalnej i regionalnej.
 • Og�em zakupiono do zbior�w Muzeum TZK eksponaty muzealne i ksi��ki za 11 980,66 z�, z czego 9 507,00 z� pochodzi�o z dotacji miejskiej, a pozosta�a kwota to �rodki w�asne TZK (w tym pozyskiwane od sponsor�w oraz z 1% odpisu podatnik�w).
 • Od 2010 r. do listopada 2014 r.dokonano przegl�du i inwentaryzacji zbior�w muzealnych, bibliotecznych oraz archiwalnych, zreorganizowano sposoby ich przechowywania i urz�dzono na nowo wystawy sta�e.
 • W okresie lat 2010–2014 zwiedzi�o Baszt� 17 520 os�b.
 • Ust�puj�cy Zarz�d dzi�kuje wszystkim, kt�rzy w��czyli si� swoj� prac�, rad� czy wsparciem finansowym w ostatnich latach, w realizacj� dzia�alno�ci statutowej TZK oraz pomoc w obchodach 50 lecia Towarzystawa.

Zarząd TZK

XIX Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

05.10.2014

10 X 2014 r. (pi?tek, godz. 11.00 - 14.00) w Domu Kultury w Ko?lu odb?dzie si? kolejne XIX K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. KO?LE W ?REDNIOWIECZU. Jest one cz?ci? szerszego projektu realizowanego przez Miejski O?rodek Kultury a powi?zanego z osob? Miko?aja z Ko?la. Zapraszamy do?wys?uchania sze?ciu wyk?ad?w powi?zanych tematycznie z osob? Miko?aja i opisuj?cych ?wiat ?redniowiecznego Ko?la.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z SEMINARIUM

Nasi "Zasłużeni"

05.09.2014

27 sierpnia 2014 r. (?roda) nasi wieloletni dzia?acze: Krystyna Rutkowska - sekretarz TZK i Jerzy Drzewiecki - prezes TZK odebrali na sesji Rady Miasta tytu?y honorowe "Zas?u?ony dla Miasta K?dzierzyn-Ko?le", nadane Uchwa?? Rady Miasta nr L VI/659/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
W gronie "Zas?u?onych" znale?li si? r?wnie?: Gerard Kurzaj - prezes Towarzystwa Przyjaci? S?awi?cic i Nieprofesjonalny Klub Filmowy "Groteska" (nagrod? odbierze w pa?dzierniku podczas Mi?dzynarodowego Festiwalu Film?w Niezale?nych im. Ireneusza Radzia "Publicystyka").

 

Czytaj więcej...

XVI SZKICE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE

07.07.2014

XVI Szkice K?dzierzy?sko-Kozielskiej s? powi?zane z dziejami miasta i z jego wsp?czesnym obliczem – Obecne ukazuj? si? w specyficznej ods?onie, gdy? ??cz? dwie miejskie inicjatywy pilotowane przez TZK, to jest wydawane od 31. lat „Szkice K?dzierzy?sko-Kozielskie” i odbywaj?ce si? od 20. lat w mie?cie K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminaria Naukowe. 15 pa?dziernika 2012 r. mia?o miejsce XVII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. „K?dzierzyn-Ko?le. Sport i rekreacja w zmieniaj?cych si? realiach spo?ecznych”. Do programu seminarium zg?oszono 22 wyst?pienia omawiaj?ce ide? sportu i rekreacji oraz lokaln? aktywno?? sportow?. Zarysowano prawie pe?n? panoram? ?ycia sportowego w mie?cie. Szkoda jednak, ?e nie wszystkie wyst?pienia zosta?y „przelane” na papier i nie znalaz?y si? w XVI tomie „Szkic?w…”. Szkice zawieraj? 16 autorskich tekst?w opisuj?cych wybrane aspekty ?ycia sportowego w K?dzierzynie-Ko?lu. ?ycie sportowe do najdawniejszych czas?w stanowi?o istotny element ?ycia spo?ecznego, kulturowego a nawet politycznego. W K?dzierzynie-Ko?lu od kilku dekad sport stanowi? spoiwo w ?yciu spo?eczno?ci miejskiej. Sukcesy lokalnych klub?w sportowych zawsze stanowi?y element dumy mieszka?c?w.

Czytaj więcej...

Plenery malarskie 2014

18.06.2014

18 czerwca 2014 r. Zarz?d Towarzystwa Ziemi Kozielskiej go?ci? w Baszcie uczestnik?w Mi?dzynarodowych Spotka? Malarskich w K?dzierzynie-Ko?lu, kt?re odbywaj? si? od 16 - 25 czerwca. Tegoroczna wizyta malarzy by?a okazj? dla uczczenia podw?jnego jubileuszu komisarza plener?w Pana Adama Zbiegieniego. Pan Adam Zbiegieni w tym roku obchodzi 90-te urodziny i jubileusz 70 lat pracy tw?rczej. Prezes Jerzy Drzewiecki w podzi?kowaniu za dotychczasow? prac? wr?czy? Panu Adamowi Zbiegieniemu "Medal Honorowy za Zas?ugi dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w K?dzierzynie-Ko?lu".
ZOBACZ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA Z MALARZAMI W BASZCIE
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYSTAWY POPLENEROWEJ W DOMU KULTURY "KOŹLE"

Zespół taneczny "Perła" w Baszcie

14.05.2014

9 maja 2014 r. w Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej wyst?pi? zesp? taneczny "Per?a" z Doliny na zachodniej Ukrainie. Dzieci zaprezentowa?y program patriotyczny "Tak kochamy Polsk?" przygotowany pod kierunkiem pani Galiny Regeckiej. W barwnych strojach odta?czyli polskie i ukrai?skie ta?ce ludowe, szczeg?lnie wzbudzi?y zainteresowanie polonezem, oberkiem i ta?cami huculskimi. Solistka zespo?u zagra?a na bandurze, tradycyjnym strunowym instrumencie ukrai?skim utw?r Fryderyka Chopina oraz melodie ludowe, wzbudzaj?c zachwyt i zainteresowanie s?uchaczy. Zesp? "Per?a" powsta? przy parafii w Dolinie, jego organizatorem jest ks. Krzysztof Panasowiec, kt?ry zorganizowa? tam sobotnio-niedzieln? szko??, gdzie dzieci ucz? si? polskiego j?zyka i poznaj? polsk? kultur?.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA Z ZESPOŁEM "PERŁA"

"Z wędrówki po Meksyku śladami Majów i Azteków"

02.05.2014

28 kwietnia 2014 r. uroczy?cie zosta?a otwarta ? ? w Baszcie wystawa zdj?? z podr?y po Meksyku.  Autorem fotografii jest Jakub Rogowski ur. 1991 roku w K-Ko?lu, student IV roku Wydzia?u Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi.
Po otwarciu wystawy wylosowano sze?? szcz?liwych los?w, kt?rych posiadacze ?otrzymali fotografi?z?podr?y po Meksyku z?? autografem autora. Niespodziank? dla przyby?ych ?go?ci by?a prezentacja?multimedialna i wspomnienia Jakuba Rogowskiego z w?dr?wki ?ladami dawnych cywilizacji.

 

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK