XVI SZKICE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE

07.07.2014

XVI Szkice K?dzierzy?sko-Kozielskiej s? powi?zane z dziejami miasta i z jego wsp?czesnym obliczem – Obecne ukazuj? si? w specyficznej ods?onie, gdy? ??cz? dwie miejskie inicjatywy pilotowane przez TZK, to jest wydawane od 31. lat „Szkice K?dzierzy?sko-Kozielskie” i odbywaj?ce si? od 20. lat w mie?cie K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminaria Naukowe. 15 pa?dziernika 2012 r. mia?o miejsce XVII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. „K?dzierzyn-Ko?le. Sport i rekreacja w zmieniaj?cych si? realiach spo?ecznych”. Do programu seminarium zg?oszono 22 wyst?pienia omawiaj?ce ide? sportu i rekreacji oraz lokaln? aktywno?? sportow?. Zarysowano prawie pe?n? panoram? ?ycia sportowego w mie?cie. Szkoda jednak, ?e nie wszystkie wyst?pienia zosta?y „przelane” na papier i nie znalaz?y si? w XVI tomie „Szkic?w…”. Szkice zawieraj? 16 autorskich tekst?w opisuj?cych wybrane aspekty ?ycia sportowego w K?dzierzynie-Ko?lu. ?ycie sportowe do najdawniejszych czas?w stanowi?o istotny element ?ycia spo?ecznego, kulturowego a nawet politycznego. W K?dzierzynie-Ko?lu od kilku dekad sport stanowi? spoiwo w ?yciu spo?eczno?ci miejskiej. Sukcesy lokalnych klub?w sportowych zawsze stanowi?y element dumy mieszka?c?w.
Obecny tom przywo?uje r?wnie? jubileusz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, stowarzyszenia, kt?re jest inicjatorem i wydawc? „Szkic?w K?dzierzy?sko-Kozielskich”. Pi??dziesi?ciolecie dzia?alno?ci Towarzystwa ju? mia? miejsce (XVIII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe „Rola towarzystwa regionalnego w kszta?towaniu lokalnych kapita??w”, 14 IX 2013). G??wne obchody mia?y miejsce w czerwcu i wrze?niu 2013 r. Kolejne pokolenia k?dzierzy?sko-kozielskich regionalist?w i animator?w podejmuj? nie?atwy trud zachowania dziedzictwa my?li i pracy mieszka?c?w Ziemi Kozielskiej w zbiorach Muzeum TZK. Greckie okre?lenie eutopos (dobre miejsce) jest najlepszym okre?leniem tej instytucji s?u??cej – wbrew zawirowaniom lokalnej historii – piel?gnowaniu lokalnej kultury i wiedzy historycznej. To swoiste trwanie obecno?ci, gdzie pami?tki przesz?o?ci m?wi? o ci?g?o?? lokalnej kultury, na co wskaza?a ponad dwa wieki temu Izabela Czartoryska (tzw. Domek Gotycki) w napisie: „Wszystkiemu, co los zmienia i co czas po?era Cz?owiek tkliwym wspomnieniem znikomo?? odbiera”. Oby jak najd?u?ej dla dobra naszej spo?eczno?ci...

 

ZOBACZ OKŁADKĘ ORAZ SPIS TREŚCI

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK