50 LAT TZK - relacja z wydarzeń

15.09.2013

W dniach 13–15 wrze?nia Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w K?dzierzynie-Ko?lu obchodzi?o jubileusz 50-lecia swojej dzia?alno?ci. 13 wrze?nia liczni cz?onkowie TZK uczestniczyli we mszy ?wi?tej w ko?ciele ?w. Zygmunta i ?w. Jadwigi ?l?skiej w intencji by?ych i obecnych cz?onk?w naszego stowarzyszenia. Po czym w obecno?ci prezydenta K?dzierzyna-Ko?la Tomasza Wantu?y i proboszcza parafii kozielskiej Marka Biernata wszyscy uczestnicy przeszli pod Baszt?, gdzie ods?oni?to jubileuszow? tablic? upami?tniaj?c? s?u?b? TZK miastu i regionowi od 1963 r.

Zobacz zdjęcia (W. Lichorobiec)

Zobacz zdjęcia (B. Rogowski, E. Bandrowska)
14 wrze?nia odby?o si? w Domu Kultury „Ko?le” uroczyste spotkanie cz?onk?w TZK z przedstawicielami w?adz miasta i powiatu oraz reprezentantami instytucji i przedsi?biorstw, kt?re sponsoruj? statutow? dzia?alno?? Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i z nim wsp?pracuj?. Przyby?ych cz?onk?w TZK i go?ci przywita? prezes Jerzy Drzewiecki, nast?pnie minut? ciszy zebrani uczcili pami?? wszystkich zmar?ych cz?onk?w naszego stowarzyszenia. Jubileuszow? uroczysto?? wype?ni?y przede wszystkim: XVIII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe na temat „Rola towarzystwa regionalnego w kszta?towaniu lokalnych kapita??w”, w ramach kt?rego dr Edward Nycz przedstawi? g??wne kierunki dzia?ania TZK w postaci multimedialnej prezentacji oraz wspomnienia cz?onk?w TZK i podzi?kowania osobom wnosz?cym najwi?kszy wk?ad pracy w dotychczasowe osi?gni?cia Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.Prezydent K?dzierzyna-Ko?la Tomasz Wantu?a podzi?kowa? imiennie wielu najbardziej aktywnym cz?onkom TZK, z?o?y? ?yczenia dalszych sukces?w w ?yciu osobistym i w dalszej dzia?alno?ci stowarzyszenia. Z okazji swego 50-lecia Towarzystwo Ziemi Kozielskiej otrzyma?o pi?kne listy gratulacyjne od pani pose? Brygidy Kolendy-?abu? i od marsza?ka wojew?dztwa opolskiego pana J?zefa Sebesty. Oba listy zosta?y odczytane, a wiele wyraz?w uznania i ?ycze? dalszej pomy?lnej dzia?alno?ci przekazali nam zaproszeni go?cie obecni na uroczysto?ci. 16 os?b i 5 sponsor?w TZK nagrodzono Medalem Honorowym za Zas?ugi dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, a 13 osobom i 5 instytucjom wr?czono Dyplomy w Uznaniu Zas?ug dla rozwoju Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Spotkanie zako?czy? program artystyczny, w kt?rym wyst?pi?y dzieci z Klubu 4H „Arkada” ze Starej Ku?ni i zesp? „D?ugomi?owiczanki”. Cz?onkowie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej serdecznie dzi?kuj? wszystkim, kt?rzy sk?adali nam ?yczenia z okazji jubileuszu 50-lecia.Podzi?kowania kierujemy tak?e do wszystkich, kt?rzy pomagali nam w przygotowaniu uroczysto?ci jubileuszowych. Uroczysto?ci 14 wrze?nia zako?czy? program w wykonaniu Najemnej Kompani Grodu Ko?le, kt?ra u st?p Baszty i mur?w dawnego zamku zaprezentowa?a sceny walk rycerskich i inscenizacj? legendy kozielskiej. Pokazy cieszy?y si? wielkim zainteresowaniem publiczno?ci, kt?ra potem zwiedza?a Muzeum TZK w ramach nocy muzealnej, czym Towarzystwo Ziemi Kozielskiej wpisa?o si? w realizacj? programu Europejskich Dni Dziedzictwa 2013. W noc muzealn? zwiedzi?y Muzeum TZK w Baszcie 153 osoby.
W niedziel? 15 wrze?nia Muzeum TZK w Baszcie r?wnie? by?o otwarte by?o dla zwiedzaj?cych. W dniu tym ko?czy?y si? r?wnie? VII Dni Twierdzy Ko?le.

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK