Jeden procent podatku na rzecz TZK

Do cz�onk�w i sympatyk�w
Towarzystwa Ziemi KozielskiejZarz�d TZK informuje, �e w latach 2005 – 2006 kilkadziesi�t os�b przekaza�o 1% swojego podatku na realizacj� statutowych cel�w naszego towarzystwa, a suma wp�at wynios�a 7 369,55 z�. Ca�� t� kwot� przeznaczyli�my na dofinansowanie publikacji X tomu „Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich”, uzupe�nianie zbior�w muzealnych oraz publikacj� widok�wek K�dzierzyna-Ko�la.

Serdecznie dzi�kujemy naszym darczy�com.Zwracamy si� z pro�b� do wszystkich, kt�rzy doceniaj� potrzeb� ochrony pami�tek przesz�o�ci oraz piel�gnowania tradycji i kultury Ziemi Kozielskiej, by w nowym roku przeznaczyli 1% swojego podatku, na cele realizowane przez TZK. Zgromadzone �rodki b�dziemy wykorzystywa� wy��cznie na wzbogacanie zbior�w muzealnych i dzia�alno�� wydawnicz�. Jej celem jest inspirowanie bada� naukowych dotycz�cych przesz�o�ci i dnia dzisiejszego Ziemi Kozielskiej oraz popularyzowanie wiedzy o K�dzierzynie-Ko�lu i regionie.

Ka�dy, kto chcia�by wspom�c dzia�alno�� TZK, mo�e to zrobi� w okresie rozlicze� z urz�dem skarbowym, czyli do 30 kwietnia ka�dego roku. Po obliczeniu wysoko�ci swojego podatku dochodowego za rok poprzedni, 1% tej kwoty mo�na wp�aci� za po�rednictwem przelewu bankowego na nasze konto, wpisuj�c informacj� „Na dzia�alno�� po�ytku publicznego”.

Wp�acona kwota pomniejsza nale�ny podatek. Kopi� przelewu trzeba przechowa� do kontroli.

B�dziemy wdzi�czni za ka�d�, nawet najdrobniejsz� sum�, kt�ra zostanie wp�acona na konto Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.

Nasze konto bankowe:
Powiatowy Bank Sp�dzielczy w K�dzierzynie-Ko�lu
Nr 81 8882 1032 2001 0027 3909 0001

Zarz�d Towarzystwa Ziemi Kozielskiej

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK