Posiedzenie w Baszcie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta

20.04.2011

19 kwietnia 2011 r. w Baszcie, siedzibie Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej go�ci�a Komisja O�wiaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta K�dzierzyna-Ko�la. Tutaj odby�a si� cz�� obrad komisji dotycz�ca prac zwi�zanych z przygotowaniem sta�ej siedziby tworzonego samorz�dowego Muzeum Ziemi Kozielskiej w K�dzierzynie-Ko�lu. W tej cz�ci obrad komisji uczestniczy� prezydent miasta Tomasz Wantu�a i wiceprezydent Artur Wid�ak.

Prezes TZK Jerzy Drzewiecki przywita� go�ci i zapozna� radnych z g��wnymi problemami zwi�zanymi z prowadzeniem muzeum oraz przedstawi� zwi�le zgromadzone w Baszcie najcenniejsze zabytkowe eksponaty.

Przewodnicz�cy Komisji Ryszard Pacu�t poinformowa� o dotychczasowych planach i wykonanych ju� pracach, kt�re zmierza�y do adaptacji na cele muzealne piwnic starego zamku kozielskiego usytuowanych pomi�dzy baszt� i wie�� widokow�. Doko�czenie ich remontu stanowi�oby najbardziej realn� koncepcj� stworzenia sta�ej siedziby muzeum i rozwi�za�oby problem braku miejsca na dalsze gromadzenie i bezpieczne przechowywanie zabytkowych eksponat�w, czego Baszta nie jest ju� w stanie zapewni�. Je�li w bie��cym roku uda si� rzeczywi�cie przeznaczy� sum� oko�o 500 tys. z�otych na ten remont, by�by to istotny krok w tworzeniu warunk�w dzia�ania muzeum w miejscu najbardziej odpowiednim, czyli w najstarszej, zabytkowej cz�ci naszego miasta.

Miros�aw Magiera, pe�nomocnik prezydenta do spraw organizacji muzeum samorz�dowego podzieli� si� z radnymi wnioskami i przemy�leniami z konferencji w Warszawie po�wieconej roli muze�w w�r�d samorz�dowych instytucji kultury. Przedstawi� cechy nowoczesnego muzeum i jego rol� w �yciu spo�eczno�ci lokalnej. Prezydent Tomasz Wantu�a i radni zwiedzili Muzeum TZK, zapoznali si� z jego zbiorami, obejrzeli piwnice zamkowe, ich stan po pracach remontowych przeprowadzonych do tej pory oraz gro��c� im dewastacj�, je�li prace nie b�d� kontynuowane.

Na pozosta�� cz�� obrad Komisja O�wiaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta powr�ci�a do urz�du miasta.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z POSIEDZENIA KOMISJI

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK